Statut stowarzyszenia

Statut
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza  

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1.    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
2.    Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem
o celach niezarobkowych.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.
§4
Siedzibą władz jest wieś Olszewka w gminie Nakło nad Notecią.
§5
Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.
§6
1.    Stowarzyszenie opiera swoją działalność2.     na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać3.     pracowników.
4.    Stowarzyszenie może prowadzić5.     działalność6.     gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być7.     przeznaczony do podziału między jego członków.
§7
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
§8
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§9
Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.


Rozdział II
Cele i sposoby działania
§10
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1.    Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego Olszewki i Lubaszcza.
2.    Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
§11
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.    Prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych;
2.    Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć3.    , szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
4.    Szeroko rozumianą działalność5.     kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
6.    Organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych;
7.    Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji;
8.    Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;
9.    Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury Olszewki i Lubaszcza;
10.    Wspieranie rozwoju gospodarczego Olszewki i Lubaszcza
11.    Popularyzację rolnictwa ekologicznego;
12.    Ochronę przyrody i krajobrazu;
13.    Tworzenie nowych miejsc pracy;
14.    Tworzenie lokalnych systemów stypendialnych;
15.    Wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej
i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;
16.    Organizowanie i prowadzenie wiejskiej kasy zapomogowo-pożyczkowej i kasy ubezpieczeń wzajemnych;
17.    Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć18.    ;
19.    Działalność20.     na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;
21.    Prowadzenie działalności wydawniczej;
22.    Wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego;
23.    Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć24.     związanych z rozwojem wsi.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§12
1.    Członkami Stowarzyszenia mogą być2.     osoby fizyczne i prawne.
3.    Osoba prawna może być4.     jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.    członków zwyczajnych,
2.    członków wspierających,
3.    członków honorowych.
§14
1.    Członkiem zwyczajnym może być2.     osoba fizyczna, mieszkająca lub zatrudniona w Olszewce, Lubaszczu i okolicy, która ukończyła 16 lat.
3.    Członkiem wspierającym może być4.     osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
5.    Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, oraz przedłożenia pisemnej rekomendacji co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
§15
1.    Członek zwyczajny ma prawo do:
1.    czynnego i biernego prawa wyborczego;
2.    zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
3.    zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
1.    Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1.    aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
2.    przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3.    regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§16
1.    Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
2.    Członek wspierający posiada obowiązki określone w §14 ust.2 pkt 2) i 3).
§17
1.    Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać2.     honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.
3.    Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w §14 ust.2 pkt 3).
§18
1.    Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a.    dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
b.    śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
c.    skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający dwa lata;
d.    wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
W przypadku określonym w ust. 1 pkt c) i d), orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4.
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§19
Władzami Stowarzyszenia są:
1.    Walne Zebranie Członków,
2.    Zarząd,
3.    Komisja Rewizyjna.
§20
1.    Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
2.    Uchwały zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
3.    Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować4.     uchwały w głosowaniu tajnym.
§21
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
Walne Zebranie Członków
§22
1.    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.    W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1.    z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2.    z głosem doradczym - członkowie wspierający i członkowie honorowi.
§23
1.    Walne Zebranie Członków może być2.     zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.    Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
4.    Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5.    Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 3 do 5.
6.    Prezydium Walnego Zebranie wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.
7.    Członek ustępujących władz nie może wejść8.     w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
9.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1.    Zarząd,
2.    Komisja Rewizyjna,
3.    1/3 członków Stowarzyszenia.
10.    O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
11.    Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.
§24
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1.    uchwalenie statutu i jego zmian,
2.    uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3.    wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
4.    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5.    ustalanie wysokości składek członkowskich,
6.    podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
7.    podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
8.    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9.    inne, wynikające z niniejszego statutu.
§25
1.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1.    z własnej inicjatywy,
2.    na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3.    na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2.    Zarząd jest zobowiązany zwołać3.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt. 2) i 3).
4.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Zarząd
§26
1.    Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność2.     przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
3.    Zarząd składa się z 5 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
4.    Zarząd pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§27
Do zakresu działania Zarządu należy:

1.    realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2.    kierowanie bieżąca działalnością Stowarzyszenia
3.    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz przez Prezesa, Wiceprezesa lub innego upoważnionego członka.
4.    ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
5.    sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
6.    podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
7.    podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
8.    zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
9.    podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
10.    składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
11.    uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

Komisja Rewizyjna
§28
1.    Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.    Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków.
§29
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1.    kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2.    występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3.    prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4.    zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5.    składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6.    składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§30
1.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić2.     innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3.    Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek i fundusze
§31
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§32
1.    Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia:
1.    składki członkowskie,
2.    darowizny, zapisy i spadki,
3.    wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
4.    dotacje i subwencje.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§33
1.    Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu.
2.    Do składania oświadczeń woli w innych sprawach upoważnieni są prezes lub wiceprezes.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§34
1.    Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3.    W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami).
Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 14 czerwca 2002 roku. .

Wyszukiwanie na stronie

logo stow

logo-rp

kort_t

pole_g

Gościmy:

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Gościliśmy:

3876290
Dziś
Wczoraj
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
294
2044
7808
3802916
14901
24934
3876290

Your IP: 3.238.121.7
Server Time: 2024-07-12 16:38:58
finansowanie